Politika společnosti

Integrovaná politika společnosti PIK s.r.o.

Všichni v naší společnosti si uvědomujeme, že jsme plně závislí na našich zákaznících. Proto spokojenost našich zákazníků patří mezi naše prvořadé cíle. Chceme, aby se na nás naši zákazníci vždy rádi obraceli. Jsme připraveni nejen plnit všechny jejich požadavky, jak nejlépe umíme, ale jejich očekávání ještě překonávat. Důraz klademe na dlouhodobou spolupráci, jejímž základem je oboustranná spokojenost. Naše dobré jméno je tím nejcennějším co máme.

Kromě dobrých vztahů se zákazníky jsou vyhledávány, budovány a rozvíjeny dlouhodobé dobré vztahy s našimi dodavateli a obchodními partnery. S nimi se chceme společně podílet na každém našem úspěchu. Společnost se zavazuje, že při své činnosti bude chránit životní prostředí, předcházet znečišťování a šetřit přírodní zdroje. Budeme pozorně naslouchat všem oprávněným požadavkům zainteresovaných stran. Proto je našim úkolem znát a plnit všechny zákonné požadavky na životní prostředí, týkající se činnosti naší společnosti a umět je správně interpretovat.

Budeme vytvářet a stále zlepšovat prostředí bezpečného podniku a chovat se v souladu s platnými zákonnými požadavky BOZP tak, abychom eliminovali všechna rizika vzniku pracovních úrazů nebo poškození zdraví našich zaměstnanců. Naše společnost cílevědomě buduje pozici dobrého zázemí a možnosti seberealizace pro své zaměstnance. Budeme usilovat, aby všichni zaměstnanci si byli na svém pracovišti plně vědomi podílu svého vlivu na kvalitu, životní prostředí a bezpečnost práce.

Vyhledáváme příležitosti pro trvalé zlepšování efektivnosti a účinnosti ve všech oblastech fungování naší společnosti s důrazem na dodržování zásad BOZP, PO, management SCC a ochranu životního prostředí. Jedním z nástrojů neustálého zlepšování budou vždy konkrétní stanovené cíle. Vedení společnosti se zavazuje, že za žádných okolností nebude své zaměstnance nutit k porušování zásad této politiky.

Organizace se zavazuje

  • dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů (zákony, vyhlášky, nařízení) související s ochranou životního prostředí)
  • usilovat o odstranění nebo minimalizaci negativních vlivů svých činností, produktů a služeb na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel okolí areálu společnosti a staveb
  • z pozice vedoucích pracovníků budovat bezbariérovou komunikaci, neupřednostňovat ekonomické aspekty před ekologickými
  • snižovat energetickou náročnost činností i produktů (vlastních výrobků) a provádět vyhodnocování spotřeby energií
  • průběžným a důsledným rozborem spotřeby surovin a materiálů se zaměřit na jejich maximální využití a minimalizaci odpadů z technologických procesů a stavební činnosti
  • využívat komplexní systém vzdělávání svých pracovníků ke zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí
  • spolupracovat s příslušnými orgány státní správy a zájmovými skupinami v zájmu respektování státní a regionální environmentální politiky
  • k plnění principu trvale udržitelného rozvoje s důrazem na efektivní využívání a zavádění technologií a zařízení šetrných k životnímu prostřední. Vycházet přitom z odborných posudků, možného ohrožení a z návrhů na účinnou prevenci negativních vlivů a havárií včetně jejich následků
  • neustále se zlepšovat ve všech oblastech své činnosti vztahujících se k tvorbě a ochraně životního prostředí